Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.sorriso-med.pl prowadzony jest przez:

 

FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK

Ul. Katowicka 51, 41-400 Mysłowice

NIP: 644 111 73 61

 

Ochrona danych

 1. Dane kontaktowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.sorriso-med.pl, są przetwarzane przez FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK  Ul. Katowicka 51, 41-400 Mysłowice.
  Powierzone nam dane kontaktowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

1.1.    realizacji umowy

1.2.    jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sorriso-med.pl

 1. Dane kontaktowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 2. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.sorriso-med.pl, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane kontaktowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sorriso-med.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sorriso-med.pl Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym  www.sorriso-med.pl dostarczamy kurierem DHL.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

2.1.  czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

2.2.  czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 1. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT. W przypadku braku tego dokumenty prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

1.1.  Przed wydaniem towaru Klientowi:

1.1.1.    Przelew na rachunek bankowy FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK  Ul. Katowicka 51, 41-400 Mysłowice.

1.2.  W momencie odbioru towaru:

1.2.1.    Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

Zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 2. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt.1, odbywa się na koszt klienta. Sprzęt zwracany zgodnie z pkt.1, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, a oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
 4. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia Procedury reklamacji, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK  i ewentualne inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru,  FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK.
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem DHL (tel. 0 801 345 345, www.dhl.pl) na adres: FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK  Ul. Katowicka 51, 41-400 Mysłowice lub nie odbierać przesyłki.

Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa  FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
 2. FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 3. Produkt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
 4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.
 5. Produkt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego towaru, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania produktu.
 6. Do produktu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).
 7. Do reklamowanego towaru prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK  możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego towaru do weryfikacji, czy dany towaru został zakupiony w firmie FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK  i podlega naprawie gwarancyjnej.
 8. Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku towar nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.
 9. Jeżeli towar dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki, serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

Serwis

 1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:

FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK

Ul. Katowicka 51, 41-400 Mysłowice

NIP: 644 111 73 61

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.sorriso-med.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.