Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.sorriso-med.pl prowadzony jest przez: FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK | Ul. Katowicka 51, 41-400 Mysłowice | NIP: 644 111 73 61

Ochrona danych

Dane kontaktowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.sorriso-med.pl, są przetwarzane przez FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK  Ul. Katowicka 51, 41-400 Mysłowice.

Powierzone nam dane kontaktowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  • realizacji umowy,

  • rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  • komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  • udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  • w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. fRODO).

W każdym z wymienionych powyżej przypadków podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności sklepu www.sorriso-med.pl

  • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sorriso-med.pl

Dane kontaktowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.sorriso-med.pl, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane kontaktowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sorriso-med.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

Zamówienia

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sorriso-med.pl Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym  www.sorriso-med.pl dostarczamy kurierem DHL, INPOST lub do paczkomatów INPOST.

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

2.1.  czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

2.2.  czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT. W przypadku braku tego dokumenty prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

1.1.  Przed wydaniem towaru Klientowi:

1.1.1.    Przelew na rachunek bankowy FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK  Ul. Katowicka 51, 41-400 Mysłowice.

1.2.  W momencie odbioru towaru:

1.2.1.    Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

1.3. Poprzez platformę płatności online PRZELEWY 24.

Zwrot towaru

1. Kupujący ma prawo, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy, w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania towaru lub towarów składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór Sprzedający przesyła Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego informacji o zamiarze odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres podany w zamówieniu.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 3- maja 2014r. o prawach konsumenta).

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Kupujący jest zobowiązany przesłać bądź dostarczyć w inny sposób towar lub towary, zabezpieczony/e przed zniszczeniem wraz z dowodem sprzedaży, na adres: F.H SORRISO ul. Katowicka 51 41-400 Mysłowice, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedającego.

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający poświadcza na piśmie zwrot towaru i przesyła je niezwłocznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na adres podany w oświadczeniu.

5. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść.

6. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. W przypadku dokonywania zwrotu płatności, o których mowa w ust. 6, na konto bankowe Kupującego, Kupujący zobowiązany jest podać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer konta bankowego do zwrotu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

……………………………….

(miejscowość i data)

 

 

F.H SORRISO

DANUTA DUDEK

ul. Katowicka 51

41-400 Mysłowice

 

Ja/My(*)…………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………...................

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………..

Numer/y zamówienia-paragonu ……………………………………………………...

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………

Adres konsumenta(-ów)………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

………………………………………………………………………………                                        Data…………………….

 

 

 

Procedura reklamacji

Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa  FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.

FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Produkt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.

Produkt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego towaru, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania produktu.

Do produktu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).

Do reklamowanego towaru prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK  możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego towaru do weryfikacji, czy dany towaru został zakupiony w firmie FIRMA HANDLOWA SORRISO DANUTA DUDEK  i podlega naprawie gwarancyjnej.

Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku towar nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

Jeżeli towar dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki, serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.sorriso-med.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.