Zwrot towaru

1. Kupujący ma prawo, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy, w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania towaru lub towarów składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór Sprzedający przesyła Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego informacji o zamiarze odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres podany w zamówieniu.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 3- maja 2014r. o prawach konsumenta).

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Kupujący jest zobowiązany przesłać bądź dostarczyć w inny sposób towar lub towary, zabezpieczony/e przed zniszczeniem wraz z dowodem sprzedaży, na adres: F.H SORRISO ul. Katowicka 51 41-400 Mysłowice, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedającego.

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający poświadcza na piśmie zwrot towaru i przesyła je niezwłocznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na adres podany w oświadczeniu.

5. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść.

6. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. W przypadku dokonywania zwrotu płatności, o których mowa w ust. 6, na konto bankowe Kupującego, Kupujący zobowiązany jest podać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer konta bankowego do zwrotu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

……………………………….
(miejscowość i data)

 

F.H SORRISO
DANUTA DUDEK
ul. Katowicka 51
41-400 Mysłowice

 

Ja/My(*)…………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………...................

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………..

 

Numer/y aukcji ……………………………………………………...

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………

 

Adres konsumenta(-ów)………………………………………….

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

………………………………………………………………………………                                                                   Data…………………….